Skip to main content

Polski Klaster Budowlany z certyfikatem na kolejne lata!

 • Data opublikowania: 24/01/2023

Dwadzieścia klastrów otrzymało w dniu 23 stycznia 2023 r. podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Wśród nich oczywiście jest Polski Klaster Budowlany!

„Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym” – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

człowiek prowadzi prezentację

„Bardzo mnie cieszy to, że klastry są inicjatywami w pełni oddolnymi. To głównie Państwa wysiłek i praca doprowadziły do wykształcenia się silnych klastrów w Polsce, a certyfikat nadający status Krajowego Klastra Kluczowego jest tylko potwierdzeniem ważnej roli jaką zarządzane przez Państwa klastry odgrywają w polskiej gospodarce”– podkreślił szef MRiT.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie. Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

grupa ludzi podczas gali

czwórka ludzi pozujących do zdjęcia

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:

 1. Polski Klaster Budowlany
 2. Klaster Obróbki Metali
 3. Mazowiecki Klaster ICT
 4. Klaster Dolina Lotnicza
 5. NUTRIBIOMED Klaster
 6. MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych
 7. Polski Klaster Technologii Kompozytowych
 8. Klaster Fotoniki i Światłowodów
 9. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
 10. Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa
 11. Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna”
 12. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 13. Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”
 14. Śląski Klaster Lotniczy,
 15. Pomorski Klaster ICT Interizon,
 16. Klaster Lifescience Kraków,
 17. Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
 18. Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe
 19. Śląski Klaster NANO,
 20. Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Co to są klastry?

Klastry to grupa współpracujących ze sobą interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu) reprezentujących różne środowiska, branże, czy technologie.

Sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom. W badaniach klastrów podkreśla się, że firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci współpracy, częściej ubiegają się o patenty i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. , który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych (z poziomu regionalnego oraz krajowego) było ukierunkowane dotychczas na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry (podejście podmiotowe). Zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację równolegle polityki, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych (podejście funkcjonalne).

człowiek omawiający prezentację

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-waldemar-buda-wreczyl-certyfikaty-krajowym-klastrom-kluczowym

mężczyzna wygłasza przemówienie na gali

grupa ludzi pozujących do zdjęci