Skip to main content

Wciąż można skorzystać z dofinansowania do internacjonalizacji!

  • Data opublikowania: 14/04/2022

Zapraszamy wszystkie firmy należące do Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego do skorzystania z możliwości dofinansowania umiędzynarodowienia swojej oferty. W ramach realizowanych projektów przez Klaster z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, firmy klastrowe mogą skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów udziału w targach na całym świecie!

Obecnie realizujemy 4 projekty o łącznej wartości ponad 40 mln zł.

W projektach oferujemy dofinansowanie na :

  • kompleksowy udział w tragach międzynarodowych w Polsce i dowolnym miejscu na świecie,
  • udział w misjach gospodarczych Polskiego Klastra Budowlanego lub indywidualnych,
  • usługi doradcze w zakresie niezbędnym do umiędzynarodowieniu oferty,
  • usługi szkoleniowe,
  • udział w seminariach i konferencjach.

Wartość dofinansowania do 80% kosztów bezpośrednich wydarzenia, dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Szczegółowe warunki udziału w realizowanych przez Klaster projektach można uzyskać poprzez kontakt:

Mariusz Wasilewski, Dyrektor Generalny
e-mail: m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl, tel. +48 600 199 835 lub