Skip to main content

Obszary, w których sektor MŚP może liczyć na wsparcie PARP – wywiad z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim

  • Data opublikowania: 05/07/2022

Wchodzenie na rynki zagraniczne, digitalizacja i automatyzacja przemysłu, podnoszenie kompetencji cyfrowych, wchodzenie w sferę gospodarki o obiegu zamkniętym, pomoc dla start-upów a nawet firm, które poniosły porażkę na rynku – to tylko niektóre obszary, w których sektor MSP może liczyć na wsparcie PARP.

Jest pomoc dla firm walczących z wyzwaniami trudnych czasów pandemii i wojny w Ukrainie.

  • W nowej perspektywie finansowej, w większym stopniu, niż w mijającej, oferowane będą instrumenty dla klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (European Digital Innovation Hubs), a także internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską – zapowiada Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Panie Prezesie, Pana życiorys zawodowy wskazuje na doświadczenie współpracy z firmami sektora MŚP, ale też z samorządami lokalnymi, a w dodatku nie są Panu obce problemy ekonomii społecznej. Możemy więc założyć, że dobrze zna Pan kontekst obecnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje mikro, mały i średni biznes. Jak Pan widzi jego potrzeby ze szczebla prezesa PARP, którym Pan został w czasach wyjątkowo trudnych dla gospodarki?

  • Do sektora MŚP zalicza się aż 99,8 procent firm w Polsce. Sektor ten stanowi fundament i główną siłę napędową polskiej gospodarki, dlatego jego potrzeby są dla państwa priorytetowe. Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie mocno odbiły się na działalności firm i wymusiły duże zmiany w sposobie ich funkcjonowania. Sytuacja pandemiczna znacznie przyspieszyła transformację cyfrową w przedsiębiorstwach, doprowadzając do wzrostu zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe pracowników i zwiększenia obaw dotyczących cyberbezpieczeństwa. Gdy pandemia zaczęła hamować, za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, która przyniosła kolejne wyzwania dla przedsiębiorców. Zakłóciła globalne łańcuchy dostaw, doprowadziła do wzrostu cen surowców energetycznych i nasilenia inflacji. Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest poradzenie sobie z tą rzeczywistością.

Jak Agencja, którą Pan kieruje, może wesprzeć firmy w radzeniu sobie ze wspomnianymi wyzwaniami?

Jednym z obecnie prowadzonych działań Agencji jest Akademia Menedżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji, którego celem jest wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Realizujemy także program Nowy Start, który skierowany jest do przedsiębiorców, którym się nie powiodło, ale zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Oferowane wsparcie pozwala uniknąć kolejnej porażki w przyszłości.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy odczuwają negatywne skutki konfliktu w Ukrainie, mogą również skorzystać z pomocy oferowanej przez sieć Enterprise Europe Network, której koordynatorem w Polsce jest PARP. EEN jest największą na świecie siecią wspierania przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ich aspiracji wejścia na nowe rynki zagraniczne. PARP koncentruje się także na przygotowaniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w zakresie nowej unijnej perspektywy finansowej.

Czy wchodzenie na rynki międzynarodowe, czyli internacjonalizacja biznesu, mocno straciło na atrakcyjności i firmy raczej przyglądają się możliwościom rozwoju na lokalnych rynkach czy wręcz przeciwnie – po pandemii poszukują furtek na świat?

  • Polskie firmy w dalszym ciągu chcą się rozwijać i wzmacniać swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Nie słabnie ich zainteresowania wsparciem na ten cel. 29 czerwca zakończyliśmy nabór wniosków do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, który ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm prowadzących działalność na terenie województw Polski Wschodniej.

W odpowiedzi na postulaty ze strony przedsiębiorców wprowadziliśmy pewne zmiany – zwiększyliśmy maksymalną kwotę dofinansowania z 800 do 900 tys. zł, zwiększyliśmy kwoty na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także wprowadziliśmy możliwość uzyskania dofinansowania na koszty związane z cyberbezpieczeństwem.

Oferta dotycząca promocji produktu lub usługi na rynkach zagranicznych będzie kontynuowana w nowej perspektywie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Jednym z nowych tematów, jaki pojawił się w ofercie PARP było propagowanie nowych źródeł energii, recykling i wykorzystanie odpadów. Czy firmy zainteresowała ta opcja? Jak kryzys na rynku tradycyjnych źródeł energii znajduje odbicie w dążeniach biznesu do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań?

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli koncepcja, w której surowce i produkty pozostają w gospodarce tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wytwarzania odpadów i użycia energii, już jest ważnym elementem działań PARP. W ubiegłym roku otworzyliśmy Biuro Regionalne w Poznaniu, które prowadzi badania, analizy, a także działania informacyjne i promocyjne związane z koncepcją GOZ. Każdy program nowej perspektywy zakłada instrumenty wspierające przedsiębiorców w realizacji działań z zakresu GOZ. Temat rozwijania i wdrażania zielonych technologii jest również przewidywany w nowej perspektywie Funduszy Europejskich, jak i w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Czy PARP pomoże przedsiębiorcom w korzystaniu z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki? Firmy już się nim interesują?

  • Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie programami nowej perspektywy finansowej. W ramach FENG, PARP będzie wspierała przede wszystkim firmy z sektora MŚP w realizacji kompleksowych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym. W zależności od preferencji wnioskodawcy, projekty będą mogły zostać uzupełnione o dodatkowe moduły z zakresu: zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej, digitalizacji, gospodarki obiegu zamkniętego, czy umiędzynarodowienia działalności. W priorytecie 2. FENG oferowana będzie pomoc start-upom będącym na różnych etapach rozwoju.

W większym stopniu, niż w mijającej perspektywie, oferowane będą instrumenty dla klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (European Digital Innovation Hubs), a także internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską. Nowością będzie wsparcie indywidualnych innowatorów, osób nie prowadzących działalności gospodarczej, którzy chcą tworzyć i testować nowe rozwiązania i produkty.

Ze swojej strony pracujemy nad rozszerzeniem naszej działalności w regionach, wiemy bowiem jak ważne jest dotarcie z właściwą informacją do przedsiębiorców lokalnie. Chcemy, aby mogli oni korzystać ze wsparcia wdrażanego przez PARP sprawnie i szybko w każdym województwie.

 

Pozuje Budrowski Dariusz

Dariusz Budrowski
Lat 43, urodzony w Giżycku. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe „Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw” ze specjalizacją „Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów MBA. Od 2005 r. realizował szereg zadań związanych z zarządzaniem i realizacją projektów z zakresu PHARE, ZPORR 2004-2006, Programy Operacyjne 2007-2013, Programy Operacyjne: Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW), Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP), Pomoc Techniczna 2014-2020 (POP KCTB), Erasmus +. W latach 2007-2014 pełnił funkcję animatora w regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Łomży. W latach 2012-2015 był koordynatorem w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od roku 2016 do roku 2022 piastował stanowisko dyrektora Biura Łomżyńskiego Forum Samorządowego. W roku 2017 wszedł w skład grupy roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego.

Od roku 2019 jest wiceprzewodniczącym Rady Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego oraz członkiem Podlaskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Prezesem PARP jest od lutego 2022 roku.

Fundusze europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP, Unia Europejska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem działania PARP jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wsparcie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju regionalnego, wzrostu eksportu oraz wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First” – „MSP przede wszystkim” wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.
Szczegółowe, przejrzyste informacje pomocne przedsiębiorcom dostępne są na stronie www.parp.gov.pl. Zapraszamy także do skorzystania z usług informacyjnych infolinii PARP, która funkcjonuje poprzez różnorodne kanały – telefon, system oddzwaniania tzw. Call to back, pocztę e-mail, LiveChat oraz Facebook Messenger. Konsultanci codziennie udzielają odpowiedzi na pytania wnioskodawców i beneficjentów PARP, dane kontaktowe dostępne są na stronie www.parp.gov.pl/kontakt.